ข้อบัญญัติ
  รายงาน
  สถานะการคลัง
  จัดซื้อจัดจ้าง
 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 นโยบายผู้บริหาร
 
 
 
QRCode
เริ่มตั้งแต่ 30 กค 2556
 
 
 
 
 
 
       

 โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2563 

แบบสอบถาม
ท่านคิดว่าการให้บริการของ อบต.นาวง ดีหรือไม่
ดีมาก
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุง
 
ควนธานีทั้งตำบลหาอะไรก็เจอ
สหพันธ์ปลัด
yotathai
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ