ข้อบัญญัติ
  รายงาน
  สถานะการคลัง
  จัดซื้อจัดจ้าง
 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 นโยบายผู้บริหาร
 นโยบายคุณธรรและ
ความโปร่งใส
 
 
 
QRCode
เริ่มตั้งแต่ 30 กค 2556
 
 
 
 
 
 
       

 โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุรุ่นที่ 2

**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**หมายเหตุการอ่านและเก็บข้อมูลตามที่ e-GP กำหนด คือ 12.01 - 12.59 และ 17.01 - 08.59
( กด F5 ตามเวลา เพื่อการเชื่อมโยงข้อมูลมายังเว็บของ อบต.)
แบบสอบถาม
ท่านคิดว่าการให้บริการของ อบต.นาวง ดีหรือไม่
ดีมาก
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุง
 
ควนธานีทั้งตำบลหาอะไรก็เจอ
สหพันธ์ปลัด
yotathai
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ