ข้อบัญญัติ
  รายงาน
  สถานะการคลัง
  จัดซื้อจัดจ้าง
 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 นโยบายผู้บริหาร
 
 
 
QRCode
เริ่มตั้งแต่ 30 กค 2556
 
 
 
 
 
 
       

 โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุรุ่นที่ 2

**
**
**
**
**
**
**
**
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.58-008 สายบ้านท้ายทุ่ง-บ้านหนองหมอ หมู่ที่ 5,1 ตำบลนาวง กว้าง 4 เมตร ยาว 940 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,760 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลนาวง อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   [17 พ.ย. 2563]
**
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถ้ำเขาโพธิ์โทนและถ้ำเขาปินะ สายบ้านหนองยายฝ้าย หมู่ที่ 3 กว้าง 5 เมตร ยาว 475 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,375 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลนาวง อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   [09 พ.ย. 2563]
**
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านต้นโพธิ์-บ้านโพธิ์โทน หมู่ที่ 3 ตำบลนาวง กว้าง 6 เมตร ยาว 870 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,830 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลนาวง อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   [09 พ.ย. 2563]
**หมายเหตุการอ่านและเก็บข้อมูลตามที่ e-GP กำหนด คือ 12.01 - 12.59 และ 17.01 - 08.59
( กด F5 ตามเวลา เพื่อการเชื่อมโยงข้อมูลมายังเว็บของ อบต.)
แบบสอบถาม
ท่านคิดว่าการให้บริการของ อบต.นาวง ดีหรือไม่
ดีมาก
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุง
 
ควนธานีทั้งตำบลหาอะไรก็เจอ
สหพันธ์ปลัด
yotathai
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ